ПРАВИЛА ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЕС ЕНД ДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ООД 


Основна информация

За нас ca от съществено значение защитата на твоите лични данни и обработването им в съответствие с предвидените в законодателството правила, в частност с Общия регламент за защита на личните данни от 27 април 2016 г. (General Data Protection Regulation of 27 April 2016 – “GDRP”).

Нашата цел е да ти предоставим подробна информация и възможност за контрол над обработването на Твоите данни, както и да предоставим инструменти, чрез които можеш да упражниш правата си, произтичащи от законови разпоредби. По-долу ще намериш информация относно това как обработваме Твоите лични данни, как се грижим за тяхната сигурност, с кои лица ги споделяме и с какви права разполагаш. Ако имаш допълнителни въпроси, засягащи ползването на твоите данни, молим да ни ги зададеш на следния имейл адрес: info@twinsjewelry.bg

По какъв начин получаваме твоите данни?

Използваме твоите лични данни, защото си решил да пазаруваш в нашия онлайн магазин www.twinsjewelry.bg („Магазинът”) или си изразил съгласие да получаваш по електронен път информация за офертите ни на подаден от теб имейл адрес, или си ни предоставил данните си по друг начин докато си ползвал уебсайта на Магазина. Дейността на Магазина се извършва въз основа на Правилата на онлайн магазина, с които в секция Общи условия.

Кой е администраторът на Твоите лични данни?

Администратор на личните данни е ЕС ЕНД ДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ООД със седалище в гр. Пловдив, бул. Освобождение № 32, ет.3, оф.34 вписано в Тръговския регъстър към Агенцията по всисванията с ЕИК 206219476, по-долу наричано „Aдминистратор” или „twinsjewelry.bg”.

Как мога да се свържа с Длъжностното лице по защита на личните данни?

За контакт с Длъжностното ни лице по защита на личните данни: info@twinsjewelry.bg

ДЕФИНИЦИИ

Администратор на лични данни

Администратор означава физическо или юридическо лице, което определя целите и средствата за обработка на лични данни. Администраторът е отговорен за установяването на практики и политики в съответствие с приложимите закони за защита на данните;

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице  ("субект на данни");

Субект на данните е всяко физическо лице, което е идентифицирано или идентифицируемо и за което се отнасят личните данни. Идентифицируемото физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез позоваване на идентификатори като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичата, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице;

За целите на настоящите Правила Субектите на данни могат да бъдат клиенти, както и други лица, чиито лични данни могат да бъдат обработвани от Магазина. Обработка на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, които се извършват със или без автоматични средства по отношение на личните данни, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или промяна, извличане, справка, използване, разкриване чрез изпращане, разпространение или другояче предоставяне, подреждане или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване. Автоматизирано вземане на решения (вземане на решение само чрез автоматизирани средства, без човешка намеса) означава всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, състояща се от използване на лични данни за оценка на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, включително оценка на лични данни, свързани с лицето единствено въз основа на автоматично обработване, което поражда правни последствия за него или го засяга също толкова значително.

КАК ОБРАБОТВАМЕ ТВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ако използваш нашия Магазин, ще обработваме твоите лични данни за следните цели:

1. С цел изпълнение на сключени с теб договори за покупка на стоки от Магазина – основание за обработката на твоите данни в този случай ще бъде Договорът, сключен с Администратора чрез приемане на Правилата на Магазина. За тази цел ще изискваме от теб голям обем данни, но само такива, които са необходими за изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на закупените стоки; предоставянето на твоите данни за тази цел не е задължително, но е необходимо за изпълнението на Договора;

2. За целите на управление на твой профил в страницата на Магазина – основание за обработката на твоите данни в този случай ще бъде Договорът, сключен с Администратора, чрез създаването на профил и приемането на Правилата на Магазина. Създаването на профил в Магазина ще ти осигури достъп до предоставените от теб данни, включително до историята на направените от теб покупки, и ще ти даде възможност да упражниш определени права, свързани с обработката на данните; предоставянето на твоите данни за тази цел не е задължително, но е необходимо за изпълнението на Договора;

3. С цел провеждане на рекламационни процедури – в този случай основание за обработката на данните е задължението на Администратора, произтичащо от предписанията на закона, във връзка с отговорността при откриване на недостатъци на продадената стока. Предоставянето на данни в рекламационния формуляр е необхофимо за правилното разглеждане на твоята рекламация;

4. Ако изразиш отделно съгласие, ще изпращаме на подаден от теб e-mail адрес търговска информация за стоки, предлагани в Магазина, включително и за промоционалните ни оферти – в този случай основание за обработката е твоето съгласие, което не е задължително и можеш да го оттеглиш във всеки момент като се свържеш с нас чрез посочените по-горе данни за адрес или като кликнеш върху линка, който посочваме във всеки изпратен от нас мейл с търговска информация. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните от периода преди оттеглянето.

5. Ако изразиш отделно съгласие, ще изпращаме на посочен от теб мобилен телефонен номер търговска информация за стоки, предлагани в Магазина, в това число и за промоционалните ни оферти – в този случай основание за обработването на данните е твоето съгласие, което не е задължително и можеш да го оттеглиш във всеки момент като се свържеш с нас чрез посочените по-горе данни за адрес. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните от периода преди оттеглянето.

6. С цел да отправяме към теб на индивидуални маркетингови съобщения на сайта на Магазина, например, под формата на предложение за закупуване на стоки, като се използва профилиране. Съобщенията ще бъдат изпращани въз основа на анализ на извършените от теб покупки – основание за обработката на твоите данни в този случай ще бъде законният интерес на Дружеството, състоящ се в рекламирането на стоките, предложени от Магазина, които могат да бъдат както на Администратора, така и на негови доставчици;

7. За маркетингови цели – на подаден от теб адрес за контакт, понякога може да изпращаме информация за офертите на twinsjewelry.bg или на наши търговски партньори. Основание за обработката на твоите данни в този случай ще бъде законнен интерес – наш или на нашите партньори, състоящ се в рекламирането на стоките, предложени от Магазина. Можеш във всеки момент да възразиш срещу обработването на твоите данни за такава цел и ние ще престанем да ги обработваме. Такова възражение можеш да отправиш като се свържеш с нас.

8. За целите на статистика и за нуждите на вътрешната търговска дейност на Администратора – в този случай основание за обработването ще бъде законен интерес на Администратора, състоящ се от събиране на информация, която позволява развитието на търговската му дейност и съобразяването й с нуждите на потребителите;

9. С цел да гарантираме изпълнението на наши задължения, да предявим правни претенции или да се защитим от такива, отправени срещу нас, или да предотвратим или установим измами – основание за обработването в този случай ще бъде законен интерес на Администратора, а именно защитата на неговите права, потвърждението на изпълнението на негови задължения и получаването на дължимото от клиентите възнаграждение. Ние държим на прозрачността при обработването на твоите лични данни. В случай, че имаш някакви въпроси във връзка с процеса или правилата на обработването, молим да се свържеш с нас. Обработваме твоите данни съобразно закона и се грижим те да останат актуални и верни. Ето защо от време на време ще ти припомняме за нуждата от актуализация на данните, като ти изпратим съобщение на подаден от теб e-mail адрес. Твоите лични данни няма да бъдат обработвани с цел автоматично вземане на решения без твое изрично съгласие.

 Задължително ли е предоставянето на лични данни?

Решението дали да ни предоставиш данните си и кои от тях е твое; въпреки това, молим да запомниш, че ако пазаруваш в Магазина, предоставянето на определени данни ще бъде задължително за изпълнението на договора за покупко-продажба, тъй като без тях няма да можем да изпълним твоята поръчка. Непредоставянето на изискваните данни ще доведе до невъзможност за подаване на поръчката. За изпълнението на сключения с теб договор за покупко-продажба на стоки, не е задължително да дадеш съгласие за получаване на търговска информация на предоставения e-mail адрес или телефонен номер. В случай че изразиш такова съгласие, можеш да го оттеглиш по всяко време.

С кого бихме могли да споделим твоите лични данни?

В определени случаи може да предаваме твоите данни на субекти, които сътрудничат с нас при изпълнение на договора за покупко-продажба на поръчаните от теб стоки:

1. В зависимост от избрания от теб начин за доставка на стоки, ще предоставиим твои данни, необходими за осъществяването на доставкатата, на следното лице: София, ул. Абагар 22, София Сити Лоджистик Парк, административна сграда Speedy, ет. 5

2. В зависимост от избрания от теб метод на заплащане на поръчаните стоки, ще предоставим твои данни, необходими за получаване или извършване на заплащането на стоките, на следните лица: Горепосочената куриерска фирма, ако като начин на заплащане на избраните стоки си избрал „с наложен платеж“; Pay U – ако като начин на заплащане си избрал системата за online плащане; Други платежни оператори, с които ще сътрудничим, с цел получаването на цената на закупените стоки.

3. Ако си изразил съгласие да получаваш търговска информация на подаден от теб e-mail адрес или телефонен номер, ще предоставим твоите данни на субекти, които по наше възлагане извършват услуги за изпращане на търговска информация.

4. Също така е възможно да предоставим твои лични данни на лица от по-горните категории, с които можем да започнем сътрудничество;

5. Ако сме задължени по закон или ако е необходимо да защитим законните си интереси, можем да разкрием определени лични данни пред публични органи.

КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ ОБРАБОТВАМЕ ТВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ще обработваме твоите лични данни за периода:

1. Необходим за реализация на договора за покупко-продажба, а също и за процедурите по рекламация, потвърждаване на изпълнението на наши задължения, предявяване на искове или защита от искове, които могат да бъдат насочени срещу нас – но не по-дълго от 5 години от датата на последната ти поръчка или друга комуникация с нас;

2. В случай че подадеш искане за изтриване на профила си в Магазина, ние може да обработваме твоите данни през периода, необходим за изпълнението на договора за покупко-продажба, за провеждане на процедури по рекламация, за гарантиране на изпълнението на наши задължения, за предявяване на искове или защита от такива, които могат да бъдат насочени срещу нас – но не по-дълго от 5 години от датата на последната ти поръчка или друга комуникация с нас;

Как защитаваме твоите данни?

С цел да сведем до минимум риска от изтичане и унищожаване на данни, ние прилагаме редица технически и организационни мерки, сред които: система firewall (защитна стена), антивирусни и антиспам системи, вътрешни процедури за достъп, обработка и извънредно възстановяване на данни, както и система за резервни копия, действаща на различни равнища. Въпреки това, молим да запомниш, че използването на интернет винаги крие риск от възникване на инциденти, свързани със сигурността, но те уверяваме, че благодарение на въведените процедури за редовни проверки на информационните системи и тяхната актуализация, както и на активния мониторинг на критичните точки в системата, се стремим да ограничим риска в най-голяма степен.

Какви са твоите права във връзка с обработката на твоите данни?

Съгласно GDPR разполагаш с редица права във връзка с обработваните лични данни от наша страна, като:

a) Право на информация по какъв начин твоите лични данни са обработвани – ако имаш въпроси относно това дали и как обработваме твоите данни, се свържи с нас като ни пишеш на адрес info@twinsjewelry.bg, а ние с удоволствие ще ти отговорим;

b) Право на достъп и актуализация на данните – разполагаш с постоянен достъп до личните си данни от твоя профил в Магазина. В него можеш да редактираш предоставените от теб данни и да ги актуализираш;

c) Въз основа на разпоредбите на GDPR, разполагаш също и с право на: Изтриване на данни – ако искаш да не обработваме повече твоите данни,   можеш да подадеш искане за изтриване на профила до нас. Помни обаче, че това не е абсолютно право и можем да откажем премахването на твоите данни, за които имаме основание за обработка (напр. изпълнение на правно задължение или предявяване на искове или защита от искове, които могат да бъдат насочени срещу нас); Искане за ограничаване на обработката на твоите данни; Подаване на възражение срещу обработване на твоите данни, ако основание за обработването е законният интерес на Администратора или изпълнението на задачи от обществен интерес; Оттегляне на съгласието, ако данните са обработвани въз основа на твое съгласие; Трансфер/пренос на данни, ако обработването се извършва въз основа на договор или на твое съгласие. Можеш да упражниш всички горепосочени права, като се свържеш с нас на е-мейл info@twinsjewelry.com.

В какъв срок ще получиш отговор от нас?

Ще се постараем възможно най-бързо да удовлетворим подадените от теб искания и да отговорим на въпросите относно твоите данни. Във всеки случай трябва да получиш съобщение от нас не по-късно от 30 дни от датата на получаване на твоето искане. В този срок ще ти дадем отговор или ще те информираме за евентуално удължаване на срока, като ще изясним причината за това. Ако имаме някакви съмнения относно това дали искането е подадено от теб, можем да зададем няколко допълнителни въпроса с цел удостоверяване на твоята самоличност.

Информация за съответен орган за подаване на жалба:

Ако считаш, че обработваме твоите лични данни в нарушение на закона, можеш да внесеш жалба в Комисията за защита на личните данни. Ако имаш каквито и да е въпроси, свързани с обработката на твоите лични данни или искаш да упражниш права си, произтичащи от GDPR, пиши директно на Длъжностното лице по защита на данните: info@twinsjewelry.com.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ” (Cookies)

I. ДЕФИНИЦИИ  

1. Администратор означава ЕС ЕНД ДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ООД със седалище в гр. Пловдив, бул. Освобождение № 32, ет.3, оф.34 вписано в Тръговския регъстър към Агенцията по всисванията с ЕИК 206219476, което предлага електронни услуги, съхранява и получава достъп до информация в устройствата на Потребителя;

2. Уебсайт означава сайт или приложение, чрез което Администраторът управлява своята интернет страница под домейна: http://twinsjewelry.bg/;

3. Бисквитки са информационни данни, в частност неголеми текстови файлове, записвани и запазвани в устройства, чрез които Потребителят ползва Уебсайта;

4. Бисквитки на Администратора означава Бисквитки, помествани от Администратора, свързани с предлагани електронни услуги от Администратора, чрез Уебсайта;

5. Външни бисквитки са Бисквитки, помествани от търговски партньори на Администратора чрез Уебсайта;

6. Устройство означава електронно устройство, чрез което Потребителят получава достъп до Уебсайта;

7. Потребител означава субект, в полза на когото могат да бъдат предоставяни електронни услуги или с когото може да бъде сключен договор за предоставяне на електронни услуги, съгласно Правилата и законовите разпоредби.  

II. ВИДОВЕ БИСКВИТКИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ  

1. Бисквитките, които Администраторът използва, са безопасни за Устройството на Потребителя. По-конкретно, чрез тях на устройството на Потребителя не може да се инсталират вируси или друг нежелан или зловреден софтуер. Файловете с бисквитки позволяват идентификация на софтуера, използван от Потребителя, и съобразяване функционирането на Уебсайта спрямо всеки Потребител. Бисквитките обикновено съдържат названия на домейните, от които произхождат, периода за съхранението им в Устройството и определената им стойност.

2. Администраторът използва два типа бисквитки:

a) СЕСИЙНИ БИСКВИТКИ: те се съхраняват в Устройството на Потребителя и остават там до момента на приключване на сесията на дадена търсачка/браузър. Записаната информация в този случай се отстранява трайно от паметта на Устройството. Механизмът на сесийните бисквитки не позволява да бъдат извличани лични данни или поверителна информация от Устройството на Потребителя;

b) Постоянни бисквитки: те се съхраняват в Устройството на Потребителя и остават там до момента на приключване на сесията на даден браузър. Приключването на сесията на даден браузър или изключването на устройството не води до тяхното изтриване от Устройството на Потребителя. Механизмът на постоянните бисквитки не позволява да бъдат извличани лични данни и поверителна информация от Устройството на Потребителя. Потребителят има възможност да ограничава или изключва достъпа на Бисквитките до своето Устройство. В случай че тази опция бъде избрана, ползването на Уебсайта ще бъде възможно, с изключение на функциите, които според своето естество изискват Бисквитки. 

III. ЦЕЛИ НА БИСКВИТКИТЕ

1. Aдминистраторът използва СОБСТВЕНИ бисквитки за следните цели:  

a) НАСТРОЙКИ НА УЕБСАЙТА

(i) Съобразяване съдържанието на Уебсайта с предпочитанията на Потребителя и оптимизация на неговото използване;

(ii) Разпознаване на потребителското Устройство и местоположение му, показване на съдържанието на Уебсайта в съответствие на индивидуалните нужди на Потребителя.

b) Автентификация на потребителя и осигуряване на потребителска сесия в уебсайта

(i) Поддържане на потребителската сесия в Уебсайта (след вписването), благодарение на което Потребителят не трябва да вписва отново потребителското си име и парола на всяка страница от Уебсайта;

(ii) Правилна конфигурация на избани функции на Уебсайта, което позволява удостоверяване автентичността на сесията на браузъра;

(iii) Оптимизация и повишаване ефективността на услугите, предоставяни от Администратора.   

c) реализация на процесите, необходими за пълната функционалност на страниците на УЕБСАЙТА

(i) Съобразяване на съдържанието на страниците на Уебсайта с предпочитанията на Потребителя и оптимизация на ползването на страниците. По-конкретно, тези файлове позволяват да се разпознаят основните параметри на потребителското Устройство и Уебсатът да се изобразява, съобразно с Потребителските потребности;

(ii) Правилно обслужване на партньорската програма, в частност осигуряване на възможност за удостоверяване на източниците, от които Потребителят се пренасочва към Уебсайта;

(iii) Осигуряване на възможност за ползване на фукциите „Избрани“ и „Количка“.  

d) ПРЕГЛЕД НА АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНЕ И ПРОВЕРКИ

(i) Създаване на анонимна статистика, която помага да се разбере по какъв начин Потребителите ползват Уебсайта, което позволява подобрението на структурата и съдържаниете му.  

e) ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И НАДЕЖДНОСТТА НА САЙТА  

2. Aдминистраторът използва външни бисквитки за следните цели:  

a) Разполагане на страниците на мултимедийни съдържания, получени от външни уебсайтове, напр. You Tube;

b) Събиране на общи и анонимни статистически данни чрез аналитични инструменти, напр. Google Analytics;

c) Показване на реклами, съобразени с предпочитанията на Потребителя, чрез използване на инструменти за интернет реклама, напр. Google Analitics;

d) Вписването в Уебсайта чрез страници в социалните мрежи, напр. Facebook.com;

e) Използването на интерактивни функции за популяризация на Уебсайта с помощта на страници в социалните мрежи, напр. Facebook.com;

f) Показването на мнения в Уебсайта, записани от външни страници, напр.;

g) Използване на функции, които улесняват комуникацията чрез Уебсайта, предоставяни от външни страници, като напр. Live Chat.  

IV. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БИСКВИТКИТЕ ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ОТ ТЯХ

1. Потребителят може самостоятелно и по всяко време да промени настройките на Бисквитките, като определи условията за тяхното съхранение и получаване на достъп от тях до устройството си. Такава промяна Потребителят може да извърши чрез настройките на Интернет браузъра. Тези настройки могат да бъдат променени, така че например да се блокира автоматичната обработка на Бисквитките в настройките на интернет браузъра или да се известява всеки път, когато бисквитките се записват на устройството на Потребителя. Подробна информация за възможностите и начините за поддържане на Бисквитки са достъпни от настройките на ползвания софтуер (браузър).

2. Потребителят може по всяко време да премахне Бисквитките, като избере подходящи функциите в ползвания интернет браузър.

3. Ограничението в използването на Бисквитките, може да засегне някои от функциите, предлагани от Уебсайта.